1, Get job list and schedules

USE msdb
Go

SELECT dbo.sysjobs.Name AS ‘Job Name’,
‘Job Enabled’ = CASE dbo.sysjobs.Enabled
WHEN 1 THEN ‘Yes’
WHEN 0 THEN ‘No’
END,
‘Frequency’ = CASE dbo.sysschedules.freq_type
WHEN 1 THEN ‘Once’
WHEN 4 THEN ‘Daily’
WHEN 8 THEN ‘Weekly’
WHEN 16 THEN ‘Monthly’
WHEN 32 THEN ‘Monthly relative’
WHEN 64 THEN ‘When SQLServer Agent starts’
END,
‘Start Date’ = CASE active_start_date
WHEN 0 THEN null
ELSE
substring(convert(varchar(15),active_start_date),1,4) + ‘/’ +
substring(convert(varchar(15),active_start_date),5,2) + ‘/’ +
substring(convert(varchar(15),active_start_date),7,2)
END,
‘Start Time’ = CASE len(active_start_time)
WHEN 1 THEN cast(’00:00:0′ + right(active_start_time,2) as char(8))
WHEN 2 THEN cast(’00:00:’ + right(active_start_time,2) as char(8))
WHEN 3 THEN cast(’00:0′
+ Left(right(active_start_time,3),1)
+’:’ + right(active_start_time,2) as char (8))
WHEN 4 THEN cast(’00:’
+ Left(right(active_start_time,4),2)
+’:’ + right(active_start_time,2) as char (8))
WHEN 5 THEN cast(‘0′
+ Left(right(active_start_time,5),1)
+’:’ + Left(right(active_start_time,4),2)
+’:’ + right(active_start_time,2) as char (8))
WHEN 6 THEN cast(Left(right(active_start_time,6),2)
+’:’ + Left(right(active_start_time,4),2)
+’:’ + right(active_start_time,2) as char (8))
END,
— active_start_time as ‘Start Time’,
CASE len(run_duration)
WHEN 1 THEN cast(’00:00:0′
+ cast(run_duration as char) as char (8))
WHEN 2 THEN cast(’00:00:’
+ cast(run_duration as char) as char (8))
WHEN 3 THEN cast(’00:0′
+ Left(right(run_duration,3),1)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
WHEN 4 THEN cast(’00:’
+ Left(right(run_duration,4),2)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
WHEN 5 THEN cast(‘0′
+ Left(right(run_duration,5),1)
+’:’ + Left(right(run_duration,4),2)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
WHEN 6 THEN cast(Left(right(run_duration,6),2)
+’:’ + Left(right(run_duration,4),2)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
END as ‘Max Duration’,
CASE(dbo.sysschedules.freq_subday_interval)
WHEN 0 THEN ‘Once’
ELSE cast(‘Every ‘
+ right(dbo.sysschedules.freq_subday_interval,2)
+ ‘ ‘
+ CASE(dbo.sysschedules.freq_subday_type)
WHEN 1 THEN ‘Once’
WHEN 4 THEN ‘Minutes’
WHEN 8 THEN ‘Hours’
END as char(16))
END as ‘Subday Frequency’
FROM dbo.sysjobs
LEFT OUTER JOIN dbo.sysjobschedules
ON dbo.sysjobs.job_id = dbo.sysjobschedules.job_id
INNER JOIN dbo.sysschedules ON dbo.sysjobschedules.schedule_id = dbo.sysschedules.schedule_id
LEFT OUTER JOIN (SELECT job_id, max(run_duration) AS run_duration
FROM dbo.sysjobhistory
GROUP BY job_id) Q1
ON dbo.sysjobs.job_id = Q1.job_id
WHERE Next_run_time = 0

UNION

SELECT dbo.sysjobs.Name AS ‘Job Name’,
‘Job Enabled’ = CASE dbo.sysjobs.Enabled
WHEN 1 THEN ‘Yes’
WHEN 0 THEN ‘No’
END,
‘Frequency’ = CASE dbo.sysschedules.freq_type
WHEN 1 THEN ‘Once’
WHEN 4 THEN ‘Daily’
WHEN 8 THEN ‘Weekly’
WHEN 16 THEN ‘Monthly’
WHEN 32 THEN ‘Monthly relative’
WHEN 64 THEN ‘When SQLServer Agent starts’
END,
‘Start Date’ = CASE next_run_date
WHEN 0 THEN null
ELSE
substring(convert(varchar(15),next_run_date),1,4) + ‘/’ +
substring(convert(varchar(15),next_run_date),5,2) + ‘/’ +
substring(convert(varchar(15),next_run_date),7,2)
END,
‘Start Time’ = CASE len(next_run_time)
WHEN 1 THEN cast(’00:00:0′ + right(next_run_time,2) as char(8))
WHEN 2 THEN cast(’00:00:’ + right(next_run_time,2) as char(8))
WHEN 3 THEN cast(’00:0′
+ Left(right(next_run_time,3),1)
+’:’ + right(next_run_time,2) as char (8))
WHEN 4 THEN cast(’00:’
+ Left(right(next_run_time,4),2)
+’:’ + right(next_run_time,2) as char (8))
WHEN 5 THEN cast(‘0′ + Left(right(next_run_time,5),1)
+’:’ + Left(right(next_run_time,4),2)
+’:’ + right(next_run_time,2) as char (8))
WHEN 6 THEN cast(Left(right(next_run_time,6),2)
+’:’ + Left(right(next_run_time,4),2)
+’:’ + right(next_run_time,2) as char (8))
END,
— next_run_time as ‘Start Time’,
CASE len(run_duration)
WHEN 1 THEN cast(’00:00:0′
+ cast(run_duration as char) as char (8))
WHEN 2 THEN cast(’00:00:’
+ cast(run_duration as char) as char (8))
WHEN 3 THEN cast(’00:0′
+ Left(right(run_duration,3),1)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
WHEN 4 THEN cast(’00:’
+ Left(right(run_duration,4),2)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
WHEN 5 THEN cast(‘0′
+ Left(right(run_duration,5),1)
+’:’ + Left(right(run_duration,4),2)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
WHEN 6 THEN cast(Left(right(run_duration,6),2)
+’:’ + Left(right(run_duration,4),2)
+’:’ + right(run_duration,2) as char (8))
END as ‘Max Duration’,
CASE(dbo.sysschedules.freq_subday_interval)
WHEN 0 THEN ‘Once’
ELSE cast(‘Every ‘
+ right(dbo.sysschedules.freq_subday_interval,2)
+ ‘ ‘
+ CASE(dbo.sysschedules.freq_subday_type)
WHEN 1 THEN ‘Once’
WHEN 4 THEN ‘Minutes’
WHEN 8 THEN ‘Hours’
END as char(16))
END as ‘Subday Frequency’

FROM dbo.sysjobs
LEFT OUTER JOIN dbo.sysjobschedules ON dbo.sysjobs.job_id = dbo.sysjobschedules.job_id
INNER JOIN dbo.sysschedules ON dbo.sysjobschedules.schedule_id = dbo.sysschedules.schedule_id
LEFT OUTER JOIN (SELECT job_id, max(run_duration) AS run_duration
FROM dbo.sysjobhistory
GROUP BY job_id) Q1
ON dbo.sysjobs.job_id = Q1.job_id
WHERE Next_run_time <> 0

ORDER BY [Start Date],[Start Time]

2. get job list and scipts

SELECT
–job.job_id,
–notify_level_email,
name,
enabled,
description,
step_name,
command,
–server,
database_name
FROM
msdb.dbo.sysjobs job
INNER JOIN
msdb.dbo.sysjobsteps steps
ON
job.job_id = steps.job_id

Đã được 109 trẻ và vài cái Trung thu, Tết Thiếu Nhi, Noel (08/2011 – 10/2015).

https://trinhkhoi.wordpress.com/2013/02/19/hoat-dong-cua-quy-yeu-thuong/

FEAR (THICH NHAT HANH)

Chương 9 BÌNH TÂM TRONG GIÔNG BÃO

Mỗi khi chúng ta cảm thấy có một cơn sóng lớn về sợ hãi, sân giận hay đố kỵ ập tới, chúng ta có thể làm điều gì đó để chăm sóc năng lượng tiêu cực này để không bị nó hủy hoại. Không cần phải tranh đấu với bất cứ yếu tố này hay yếu tố khác trong nội tại, mà chỉ cần ta nỗ lực chăm sóc và có khả năng chuyển hóa chúng. Ta phải có thái độ bất bạo động với nỗi đau và nỗi sợ.

Chúng ta có thể bị nhấn chìm trong cảm xúc mạnh mẽ như sợ hãi hay tuyệt vọng. Nhưng với sự thực tập, ta có thể học cách ôm ấp nỗi sợ, bởi ta biết rằng mỗi tế bào trong cơ thể ta đều có hạt giống chánh niệm. Nếu thực tập tiếp xúc với hạt giống đó mỗi ngày khi đi dạo, khi ngồi, khi thở, khi cười hay khi ăn, chúng ta nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm đó. Và sau đó, bất cứ khi nào ta cần năng lượng này, ta chỉ cần tiếp xúc với hạt giống đó, và ngay tức thì năng lượng chánh niệm sẽ đến và ta có thể dùng nó để ôm ấp cảm xúc của chúng ta. Chỉ cần một lần thành công như vậy, chúng ta sẽ có nhiều an lạc hơn và bớt sợ cái cảm xúc mạnh đó nếu nó có xảy đến lần nữa.

Nỗi Sợ Ghé Thăm

Giả sử bạn đang có rất nhiều đau khổ, hối tiếc hay sợ hãi nằm sâu trong ý thức. Nhiều người chúng ta có những nỗi khổ và chịu đựng nằm sâu trong ý thức mà chúng ta không dám xem xét nó. Chúng ta khiến bản thân luôn thật bận rộn để các vị khách không mời đó không thể ghé thăm, mà ta bận rộn cho những “vị khách” khác. Ta cầm lấy một tờ tạp chí hay một cuốn sách lên để đọc, ta mở tivi hay nghe nhạc. Chúng ta làm bất cứ điều gì và bất cứ thứ gì có thể để lấp đầy sự quan tâm của ta vào đó. Đó là sự thực tập đàn áp.

Hầu hết chúng ta chấp nhận sự phản ứng cấm vận này. Chúng ta không muốn mở cửa ra để nỗi sợ, hối tiếc hay sự tuyệt vọng của ta vào nhà, mà ta đem vào những thứ khác. Và luôn luôn sẵn có rất nhiều thứ để ta phân tâm về những gì đang xảy ra bên trong. Có rất nhiều cách để giúp giải trí, đặc biệt là xem tivi. Tivi được dùng như một thứ gây nghiện. Khi nỗi khổ trong ta quá sức chịu đựng, ta thỉnh thoảng bật tivi lên để quên đi phiền muộn và phòng khách của ta đầy ắp những hình ảnh và âm thanh. Ngay cả khi những gì ta đang xem cũng không khiến ta cảm thấy dễ chịu, ta cũng không sẵn sàng tắt ti vi. Tại sao vậy? Bởi vì dù nó không thú vị, thậm chí gây phiền, nhưng chúng ta nghĩ rằng đối diện với sẽ cái ti vi vẫn tốt hơn là quay trở về với chính mình và tiếp xúc với nỗi khổ bên trong. Sự phân tâm như là một nguyên tắc sống của rất nhiều người chúng ta. Một số người lựa chọn sống trong khu vực không có ti vi, giống như khu vực không hút thuốc hay không uống rượu. Nhưng cũng rất nhiều người trong chúng ta chọn xem ti vi và chơi game để vượt qua nỗi buồn.

Tôi biết một gia đình thường xem ti vi vào mỗi tối. Một ngày, họ đi ra cái chợ trời và thấy một bức tượng Phật nhỏ. Họ mua bức tượng và đem về nhà, nhưng vì nhà nhỏ, không có chỗ để đặt bức tượng. Vì vậy họ quyết định đặt bức tượng phía trên cái tivi – một nơi sạch sẽ và có chỗ để. Tôi tình cờ đến thăm họ ngay sau khi họ đặt cái tượng Phật vào chỗ đó. Và tôi nói, “Anh bạn ơi, bức tượng và cái ti vi không thuộc về nhau vì chúng là hai cực khác biệt. Bụt giúp chúng ta quay trở về với thân và cái ti vi thì mang chúng ta ra khỏi cái thân”.

Thở Bụng

Có nhiều phương pháp đơn giản để chăm sóc cảm xúc mạnh trong ta. Một trong số đó là “thở bụng”, là thở từ bụng. Khi chúng ta bị kẹt trong cảm xúc mạnh như sợ hãi và sân giận, thực tập là đem sự tập trung của ta xuống bụng. Nếu chỉ dừng lại ở mức hiểu biết thì không an toàn. Cảm xúc mạnh giống như một cơn bão, và việc đứng giữa tâm bão là rất nguy hiểm. Nhưng đó là những gì mà hầu hết chúng ta đều làm khi chúng ta đau khổ, chúng ta đứng im trong cơn bão của cảm xúc, và để nó nhấn chìm chúng ta. Thay vào đó, chúng ta dựa vào bản thân bằng cách chú ý xuống dưới. Tập trung vào bụng và thực tập thở chánh niệm, chỉ cho phép tất cả sự chú ý của ta vào chuyển động lên và xuống của bụng.

Making it Through the Storm (Vượt qua cơn bão)

Khi bạn quan sát một cái cây trong cơn bão, bạn thấy những chiếc cành và lá của nó đang lắc lư dữ dội qua lại trong cơn gió lớn. Bạn có cảm giác rằng cái cây không thể chịu được cơn bão. Bạn cũng như vậy khi bạn bị kẹt trong một cảm xúc mạnh. Giống như cái cây, bạn cảm thấy mình dễ bị tổn thương và bạn có thể bị gãy bất kì lúc nào. Nhưng nếu bạn hướng sự chú ý vào cái thân cây thì sẽ thấy mọi việc khác hẳn. Bạn thấy cái cây đó vững vàng và cắm rễ sâu xuống đất. Nếu bạn tập trung sự chú ý vào cái thân cây, bạn nhận ra rằng vì cái cây cắm rễ chắc chắn trong lòng đất, nó không thể bị gió thổi ngã.

Mỗi chúng ta, khi đang ngồi hay đang đứng, đều giống như một cái cây. Khi cơn bão cảm xúc đang tới, bạn không nên đứng trong cơn bão dữ. Khi bạn bị nhấn chìm bởi cảm xúc mạnh, đừng đứng ở đó, vì nó rất nguy hiểm. Hãy mang sự chú ý của bạn xuống ngay rốn – đó là cái “thân cây”, nơi vững vàng nhất của cơ thể – và thực tập hơi thở chánh niệm. Ý thức sự chuyển động lên và xuống của bụng. Làm như vậy trong một tư thế vững chãi như tư thế ngồi, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Chỉ thở. Đừng nghĩ gì khác. Hít thở qua sự chuyển động đi lên và đi xuống của bụng. Thực tập cách này trong 5, 10 phút và cảm xúc mạnh sẽ trôi qua.

Cảm Thọ Chỉ Là Cảm Thọ

Thiền tập có 2 phương diện: trước hết dừng lại và bình tâm, sau đó là nhìn sâu để chuyển hóa. Khi bạn đã có đầy đủ năng lượng chánh niệm, bạn có thể nhìn sâu vào bất cứ cảm xúc nào và khám phá ra bản chất thực sự của cảm xúc đó. Nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn sẽ có khả năng chuyển hóa cảm xúc.

Dĩ nhiên, mỗi cảm xúc đều có nguyên nhân xâu xa trong chúng ta. Ta chối bỏ và ngăn chặn nó cho đến một ngày nó bùng phát và gây tổn thương cho ta và cho người. Nhưng cảm xúc chỉ là cảm xúc. Nó đến, nó ở đó một lát, rồi nó đi khỏi. Tại sao chúng ta lại làm tổn thương bản thân và những người khác chỉ vì một cái cảm xúc? Chúng ta rộng lớn hơn cảm xúc của chúng ta rất nhiều lần.

Nếu ta biết cách thực tập nhìn sâu, ta sẽ có khả năng nhận diện và nhổ bỏ nguyên nhân của những cảm xúc đau khổ. Chỉ thực tập ôm ấp cảm xúc thôi đã rất lợi lạc rồi. Nếu trong suốt thời khắc nguy cấp khi cảm xúc đến, chúng ta biết làm thế nào và biết nơi nào để trú ngụ, nếu ta có khả năng thở vào và thở ra và tập trung sự chú ý vào chuyển động lên xuống của vùng bụng trong 15, 20 hay thậm chí 25 phút, thì sau đó cơn bão sẽ đi qua, chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể sống sót. Khi đã sống sót thành công trong những cơn bão cảm xúc, chúng ta có một tâm trí an lạc vững vàng hơn. Một khi đã có sự thực tập đó thì ta không còn sợ nữa. Nếu lần sau một cảm xúc mạnh xảy đến, nó cũng trở nên dễ dàng. Chúng ta đã biết làm thế nào để sống sót.

Nếu ta có thể buông thư khi cảm xúc mạnh ào đến, thì chúng ta sẽ không truyền lại nỗi sợ cho con cháu và các thế hệ tương lai. Nếu cứ sống cùng với nỗi sợ, ngăn cản nó và sau cùng để nó bùng phát, thì chúng ta đang chia sẻ nỗi sợ hãi của chúng ta cho những người trẻ xung quanh, và họ hấp thụ nó và tiếp tục truyền đi. Nhưng nếu biết cách giải quyết nỗi sợ của chính mình, ta sẽ có khả năng giúp đỡ những người thân và những người trẻ giải quyết nỗi sợ của họ. Chúng ta có thể ở cùng họ và nói “Người yêu dấu ơi, hãy thở vào và thở ra cùng với anh/em. Hãy chú ý vào sự chuyển động lên xuống của bụng”. Họ thấy bạn làm như vậy, họ sẽ lắng nghe theo bạn. Bởi vì bạn đang ở đó và ban cho họ năng lượng chánh niệm và sự vững vàng của bạn, con cái hay người bạn đời của bạn sẽ có khả năng vượt qua cơn sóng cảm xúc. Người đó biết rằng với người thương ở bên cạnh, người đó có thể sống sót trong cơn bão cảm xúc. Hãy là tấm gương bình thản đối mặt với sợ hãi và dạy cho người trẻ làm thế nào vượt qua những cơn bão của họ, như thế là bạn đang dạy cho họ một kỹ năng rất đáng giá mà có thể cứu giúp cuộc đời họ trong tương lai.

18.09.2015

(Bài đăng trên tạp chí Người Đẹp, tháng 9.2015)

Ngày 25-6-2012, cả thế giới xôn xao khi Facebook thông báo họ có nữ Giám đốc đầu tiên, hứa hẹn mang lại làn gió mới và động lực phát triển mới cho “Người khổng lồ” Facebook. Người ta không ngạc nhiên với cái tên Sheryl Sandberg. Cô khởi nghiệp tại Ngân hàng Thế giới, dưới quyền của Larry Summers và sau đó tiến thẳng vào Bộ Tài chính khi Larry Summers làm Bộ Trưởng Bộ Tài chính Mỹ năm 1999.

Sheryl Sandberg từ chính trường chuyển hướng sang kinh doanh và thành công rực rỡ. Vị trí Giám đốc nghiệp vụ của Facebook đã đưa cô trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất của thế giới công nghệ với giá trị tài sản lên tới 1,1 tỷ USD.

Một con người tài năng

Sheryl Sandberg sinh ngày 28-8-1969 tại Washington, D.C (Mỹ) trong một gia đình người Do Thái. Cô là chị cả của hai người em. Cha của Sandberg là một bác sĩ nhãn khoa, mẹ cô dạy tiếng Pháp tại một trường đại học địa phương. Gia đình cô chuyển tới North Miami Beach (Mỹ) khi Sheryl được 2 tuổi.

Năm 1987, Sandberg tốt nghiệp trường Trung học North Miami Beach với thành tích xuất sắc. Cô luôn luôn tỏa sáng ở trường. “Trong các trường công lập, một cô gái quá thông minh sẽ có đời sống xã hội không được tốt”, mẹ Sandberg, cô Adele chia sẻ với The New Yorker.

Sandberg sau đó theo học ở Harvard, nơi cô thực hiện nghiên cứu với Larry Summers, người sau này được giữ chức Bộ trường Bộ tài chính Mỹ và tốt nghiệp thủ khoa ngành kinh tế đại học Harvard. Summers đóng vai trò cố vấn quan trọng cho Sandberg trong giai đoạn cô bắt đầu sự nghiệp. Summers tuyển cô vào làm việc tại Ngân hàng Thế giới khi ông giữ vị trí Kinh tế trưởng của ngân hàng này. Sau 2 năm ở Ngân hàng Thế giới phụ trách các vấn đề xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ các trại hủi ở Ấn Độ, Sandberg đi theo Summers sang Bộ Tài chính Mỹ và đảm nhiệm vị trí Trưởng Văn phòng Bộ khi Summers lên chức Bộ trưởng. Tại đây cô có nhiều sáng kiến để giúp Bộ Tài chính Mỹ đối phó với với tình trạng náo loạn sau khi Nga và một số nước châu Á gặp khủng hoảng, đấu tranh để khấu trừ nợ nần cho các nước đang phát triển.

Nhưng sau khi đảng Dân chủ thất thế trong cuộc bầu cử vào năm 2000, cô đã quyết định chuyển đến Silicon Valley để gia nhập vào ngành công nghiệp công nghệ cao đang phát triển bùng nổ. Mặc dù ở thời điểm đó, Google chỉ là một công ty doanh thu thấp nhưng Sandberg đã tìm thấy chiến lược hấp dẫn ở công ty này. Eric Schmidt, giám đốc điều hành của Google, đã gọi cho cô hàng tuần và nói với cô rằng “Đừng bỏ lỡ! Đây là một con tàu động cơ tên lửa. Hãy lên tàu”. Cô gia nhập Google với chức danh tổng giám đốc bộ phận kinh doanh vào năm 2001.

Google tăng trưởng cực kỳ nhanh trong thời gian Sandberg làm việc và cô được thăng chức thành Phó chủ tịch phụ tránh hoạt động và bán hàng trực tuyến toàn cầu. Nhưng sau gần bảy năm gắn bó với Google, cô đã sẵn sàng tìm thử thách mới.

Nữ tướng Facebook

Mở cửa cho cuộc mạo hiểm mới, tháng 12/2007, Sandberg gặp Mark Zuckerberg – CEO của Facebook, lúc đó Zuckerberg đang kiếm người cho vị trí giám đốc nghiệp vụ của Facebook. Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại Flea Street Cafe ở Menlo Park và sau đó là tại nhà của Sandberg ở Atherton.

Sáu tuần sau những lần hẹn ăn tối, Zuckerberg đã mời Sandberg về làm giám đốc nghiệp vụ (COO) cho Facebook. “Có những người có khả năng quản lý tốt, có thể quản lý một tổ chức lớn. Và có những người có khả năng phân tích tốt hoặc tập trung vào chiến lược. Một người thường không thể có cả hai khả năng đặc trưng này”, Zuckerberg chia sẻ.

Sandberg gia nhập Facebook vào năm 2008 khi mạng xã hội này mới chỉ có 130 nhân viên và vừa thành lập. Ngày nay, Facebook có hơn 2.500 nhân viên và khối tài sản của riêng cô đã vượt hơn 1 tỉ USD.

Nữ tỉ phú Sheryl Sandberg cho biết khi còn trên ghế nhà trường cô chưa bao giờ vạch kế hoạch sẽ làm những việc gì, bởi đơn giản điều này sẽ làm hạn chế khả năng của bản thân trong khi bản thân lúc nào cũng mong muốn trở thành người phụ nữ hành động và tiến bộ. “Lý do tôi không bao giờ lên kế hoạch là bởi vì nếu tôi bám sát vào kế hoạch vạch ra, tôi luôn bị giới hạn trong những gì đã nghĩ trong kế hoạch”, cô Sandberg chia sẻ. Ở cương vị COO của Facebook, cô phải quản lý công tác bán, tiếp thị, phát triển doanh nghiệp, chính sách công, truyền thông và nhân sự. Mark Zuckerberg – CEO của Facebook, nói với tạp chí Time: “Sheryl là ứng viên sáng giá nhất ở vị trí lãnh đạo kinh doanh của Facebook, vị trí tôi không thể kham nổi. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng tôi không có cô ấy.”

Fortune đã đưa Sandberg vào danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới từ năm 2005, và cổ phiếu của Facebook tiếp tục tăng giá. Cô cũng dẫn dắt Facebook trong việc điều chính chiến lược di động của hãng.

Nhà hoạt động xã hội tích cực

Không chỉ thành công rực rỡ trong thế giới công nghệ, Sandberg còn được biết đến như là một người đấu tranh gay gắt cho quyền lợi của phụ nữ ở công sở. Cô luôn bày tỏ niềm đam mê và tài năng của mình khi làm việc trong lĩnh vực công cộng. Sandberg nổi tiếng với những bài diễn thuyết giúp mang lại sự bình đẳng cho nữ giới. Trong tháng 12/2011, cô đã đưa ra một số thống kê đáng lo ngại về tình trạng của phụ nữ tại công sở trên diễn đàn TED. Cuộc nói chuyện của cô trên TED đã được xem hơn 4 triệu lượt.

Để khẳng định thêm quyết tâm đòi quyền bình đẳng cho nữ giới, năm 2013, Sandberg cho ra mắt cuốn “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead” (tựa sách tiếng Việt: Dấn thân). Sandberg chia sẻ cuộc đời mình, những vươn lên cùng với thành công, qua đó kêu gọi và truyền cảm hứng cho phụ nữ. Theo đó, phụ nữ hãy dám dấn thân, dám ngồi vào bàn để cùng tranh luận, trao đổi và theo đuổi ước mơ của cuộc đời mình. Cũng qua quyển sách này, Sandberg cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ và quá trình bình đẳng giới để mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là nam giới, cùng chia sẻ để hướng tới một xã hội bình đẳng hơn. Cuốn sách này sẽ được Sony Pictures chuyển thể thành phim trong thời gian tới.

Cô từng viết: “Bạn sẽ làm gì nếu không sợ hãi?” Câu hỏi đánh trực diện vào tâm lý người đọc về việc cải thiện nỗi sợ hãi. Đặc biệt với phụ nữ, nỗi sợ hãi được Sandberg quy vào ba nội dung: sợ làm một người mẹ, người vợ và người con không tốt. Để giải quyết điều đó, cô cho lời khuyên: “Chúng ta nên phớt lờ định kiến xã hội, tự tin, ngồi vào bàn và làm việc”.

“Lean In” không chỉ nhắm phụ nữ mà còn kêu gọi nam giới hỗ trợ phụ nữ, cả ở nhà lẫn ở nơi làm việc. Trong sách, Sandberg cho biết phụ nữ chỉ chiếm 14% số lãnh đạo doanh nghiệp, 18% số đại biểu quốc hội được bầu và chỉ đứng đầu 22 trong số 197 chính phủ. “Trong khi phụ nữ tiếp tục vượt nam giới về thành tựu học vấn, phụ nữ lại không thành công trong việc đứng đầu một ngành công nghiệp nào. Điều này có nghĩa là khi cần đưa ra những quyết định ảnh hưởng nhất đến thế giới chúng ta, tiếng nói của phụ nữ không được lắng nghe một cách công bằng”, Sandberg viết trong Lean In.

Cuốn Lean In được xuất bản cách nay một năm và vẫn tiếp tục là sách bestseller. Hàng triệu phụ nữ đã và đang được khích lệ và theo đuổi mục tiêu của mình nhờ vào cuốn sách và tổ chức phi lợi nhuận LeanIn.org do Sandberg sáng lập.

Sandberg đã viết về vai trò hỗ trợ của người chồng trong cuộc sống và sự nghiệp của cô. Vào ngày 5/3/2015, cô đăng trên Facebook: “Tôi đã viết trong cuốn Lean In rằng quyết định quan trọng nhất mà một người phụ nữ là có một người bạn đời hay không và một người bạn đời đó như thế nào. Quyết định tốt nhất mà tôi từng làm là kết hôn với Dave”. Cô kết hôn với Dave Goldberg, một người bạn tri kỷ của cô vào năm 2004. Dave Goldberg khi đó là giám đốc điều hành Yahoo! và sau này trở thành CEO của SurveyMonkey. Họ đã có với nhau hai người con.

“Trân trọng mỗi nụ cười, mỗi cái ôm”

Ngày 1.5.2015, Sandberg trải qua một biết cố đau buồn khi người bạn đời tri kỷ của cô, ông Dave Goldberg, đột ngột qua đời ở tuổi 47 trong kỳ nghỉ của gia đình ở Mexico. Cô đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân sau cái chết của chồng: “Dave là chỗ dựa vững chắc của tôi. Khi tôi buồn, anh giữ bình tĩnh. Khi tôi lo lắng, anh nói rằng mọi việc rồi sẽ ổn. Khi tôi không chắc chắn điều gì để làm, anh đã tìm ra nó. Anh hoàn toàn dành trọn mình cho lũ trẻ bằng mọi cách – và sức mạnh của chúng trong những ngày qua là dấu hiệu tốt nhất mà tôi có thể thấy rằng Dave vẫn ở đây với chúng tôi trong tâm trí…. Nếu ngày tôi bước vào lối đi với Dave, một ai đó nói với tôi rằng điều này sẽ xảy ra – rằng anh ấy sẽ bị mang đi khỏi chúng tôi chỉ sau 11 năm, tôi sẽ vẫn bước vào con đường này… Mọi thứ sẽ không bao giờ giống nhau nhưng thế giới tốt đẹp hơn trong những năm tháng người chồng yêu quý của tôi đã sống.”

Sandberg khá cởi mở về những điều cô và chồng cô làm để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống và sự nghiệp, và cách họ có không gian riêng để theo đuổi mục tiêu sự nghiệp của họ. Sandberg cho biết, cô đặt ra một nguyên tắc cho bản thân là luôn rời khỏi văn phòng vào lúc 5h30 chiều để có đủ thời gian dành cho gia đình. Và người chồng quá cố của cô cũng khuyến khích người lao động về nhà đúng giờ và chính ông cũng làm rời công sở lúc 5h30 mỗi ngày.

Sheryl cho biết. “Tôi vẫn muốn làm được nhiều hơn cho các con. Phụ nữ lúc nào cũng thấy tội lỗi vì công việc tác động đến gia đình trong khi đàn ông thì không. Thay vì cố hoàn hảo, phụ nữ nên nghĩ về sự bền vững, viên mãn và hướng tới mục đích làm cho con cái vui vẻ phát triển.”

Cô viết: “Tôi học được lòng biết ơn. Biết ơn thật sự với những gì mà trước đây tôi từng cho là bình thường – như là cuộc sống. Với trái tim tan vỡ, tôi nhìn các con mỗi ngày và vui mừng vì chúng vẫn còn sống. Tôi trân trọng mỗi nụ cười, mỗi cái ôm. Tôi không còn coi từng ngày trôi qua là bình thường nữa”.

Tháng 7/2015, Sheryl Sandberg gia nhập ban điều hành của SurveyMonkey, doanh nghiệp chuyên về dịch vụ khảo sát thị trường trực tuyến được điều hành bởi người chồng quá cố của cô vừa mất hai tháng trước.

Box

“Sheryl là ứng viên sáng giá nhất ở vị trí lãnh đạo kinh doanh của Facebook, vị trí tôi không thể kham nổi. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng tôi không có cô ấy.” Mark Zuckerberg – CEO của Facebook.

Box

“Chúng ta nên phớt lờ định kiến xã hội, tự tin, ngồi vào bàn và làm việc”, Sheryl Sandberg.

Box

“Hãy trân trọng những người xung quanh ta, và hãy yêu thương khi trái tim vẫn còn nhịp đập.”

HỌC DỪNG LẠI

Trong thực tập thiền, Bụt dạy có hai phần: dừng lại và nhìn sâu. Phần đầu tiên của thiền tập là dừng lại. Cũng như hầu hết mọi người, ngay từ khi sinh ra, bạn đã “chạy” liên tục. Bây giờ nó trở thành một thói quen mạnh mẽ mà nhiều thế hệ ông bà tổ tiên của bạn đã có từ trước và truyền lại cho bạn – thói quen chạy, bị căng thẳng và bị cuốn theo rất nhiều thứ, vì vậy tâm thức của bạn không an lạc hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Bạn quen nhìn sự việc theo cách rất hời hợt, bạn bị cuốn vào những nhận thức sai trái và cảm xúc tiêu cực về cái kết quả đó. Điều này dẫn đến hành động sai và làm cho cuộc sống đau khổ.

Cách thực tập để rèn luyện bản thân là dừng lại – dừng chạy theo tất cả thứ này. Thậm chí nếu bạn không có buồn phiền, giận hờn, sợ hãi hay tuyệt vọng, bạn vẫn chạy theo kế hoạch này cho đến kế họach khác, từ những suy nghĩ này cho đến suy nghĩ khác và bạn không có an lạc. Thậm chí ngay lúc bạn chẳng có buồn phiền gì, hãy rèn luyện bản thân có mặt ở nơi đây, buông thư, dừng lại và quay về với những điều màu nhiệm ở giây phút hiện tại.

Khi tâm tĩnh lặng, bạn nhìn sự việc một cách sâu sắc. Nếu bạn đã thực tập dừng lại rồi, thì không cần phải thực tập nhìn sâu, bởi bạn đã nhìn thấy mọi thứ rất sâu rồi. Dừng lại và nhìn sâu chỉ là một, chúng là hai phương diện của cùng thực tại. Nếu bạn chú tâm vào điều gì quan trọng, điều đó buộc tâm bạn phải tập trung và khi bạn tập trung, nghĩa là bạn đang dừng lại và nhìn sâu.

Cho nên khi dừng lại và tiếp xúc với những gì tích cực, bạn được tươi mát, bạn được sáng tỏ và bạn mỉm cười. Bạn đã được nuôi dưỡng bằng sự thực tập và bạn cũng có khả năng nuôi dưỡng người khác bằng sự sáng suốt trong tâm, bằng nụ cười và niềm vui của bạn.

Ngay cả giữa những điều màu nhiệm trong giây phút hiện tại, bạn có thể đang có nhiều khó khăn. Nhưng nếu nhìn cho sâu sẽ thấy vẫn còn tới 80% những điều tích cực mà bạn có thể tiếp xúc và thưởng thức. Vì vậy đừng chạy. Hãy quay về với giây phút hiện tại. Bằng cách đó, bạn đã vun trồng định tâm và bạn sẽ thấy sự việc một cách sâu sắc và rõ ràng hơn. Cách rèn luyện đó đơn giản mà rất quan trọng.

Hãy an trú trong hơi thở ra và hơi thở vào trong giây phút hiện tại. Khi cảm thọ quá mạnh mẽ và hơi thở không đủ để khiến bạn dừng lại và buông thư, hãy bước ra ngoài. Chú tâm vào bước chân sẽ giúp tâm bạn dừng lại. Đừng để tâm thức bạn bị cuốn trôi bằng những suy nghĩ, định kiến, buồn phiền, các cảm thọ và những dự định. Quay về với giây phút hiện tại, dừng lại và buông thư. Ngay cả khi bạn không trải qua những cảm thọ mạnh mẽ đó, hãy rèn luyện bản thân để khi bạn cần nghĩ về thứ gì, quán chiếu điều gì, nhìn cho sâu điều gì, bạn sẽ có khả năng ngồi tĩnh lặng, nhìn sâu và biết mình phải làm gì.

Khi thực tập, bạn có thể giải tỏa những căng thẳng và giảm đựơc khổ đau bên trong thân thể, và bạn có thể nhận ra những cảm thọ đau khổ bên trong, biết cách ôm ấp chúng, giải tỏa căng thẳng và đem lại tin cậy. Bạn có thể chế tác được niềm vui và hạnh phúc bất cứ khi nào bạn mong muốn.

Nếu thực tập giỏi, bạn sẽ không còn lo sợ những chướng ngại và khó khăn mà bạn biết cách đương đầu với nó. Khi thực tập vững vàng, bạn không còn lý do nào để sợ hãi nữa, bởi vì bạn đã tìm thấy con đường để đi. Một khi biết cách chăm sóc thân thể, cảm thọ và nhận thức rồi thì bạn không còn gì để lo lắng nữa.

Dù đang đứng, đang bước đi hay đang ngồi thiền, bạn có thể sử dụng hơi thở ra và thở vào để giúp bạn dừng lại. Bạn dừng lại hoàn toàn trong giây phút hiện tại. Và khi bạn dừng lại, bạn làm chủ thân và tâm. Bạn không cho phép tập khí cuốn bạn suy nghĩ về những việc trong quá khứ hay tương lai, của kế hoạch này hay kế hoạch khác. Cứ rèn luyện bản thân dừng lại, buông thư và an lạc. Ngồi thiền không phải để kháng cự, mà là buông bỏ mọi thứ.

Khi một niệm khởi, bạn gởi lời chào và tạm biệt luôn với nó ngay khi đó. Khi một niệm khác đến, chỉ cần chào nó và lại tiếp tục tạm biệt. Đừng chống lại, cũng đừng lên tiếng. Bạn cũng không cần nghĩ “Ồ, tôi xấu quá, tôi suy nghĩ quá nhiều thứ rồi!” Bạn chỉ cần gởi chào nó, tạm biệt nó rồi buông thư. Hãy đưa tâm trở về với giây phút hiện tại và nghỉ ngơi trong sự nhận thức của cơ thể. Giống như việc ngâm hạt đậu xanh trong nước. Không cần phải ép nước thấm vào trong hạt đậu. Bạn cho đậu xanh vào trong nước và từ từ nó chìm xuống dưới. Dần dần hạt đậu xanh thấm nước, căng ra và mềm mại. Bạn cũng giống như vậy. Thực tập buông bỏ sẽ giải tỏa những căng thẳng một cách từ từ, chậm rãi. Và bạn sẽ có thảnh thơi và an lạc hơn. Cách rèn luyện chỉ là đem tâm quay về giây phút hiện tại cùng với thân thể của bạn.

Khi bạn bước đi, thông thường cơ thể bạn ở đây nhưng cái tâm thì ở nơi khác. Lúc này cũng vậy, sự rèn luyện là quay về với giây phút hiện tại. Thân và tâm hợp nhất. Điều đó rất to lớn. Và bạn sẽ thấy mọi thứ theo một cách rõ ràng và an lạc hơn. Nếu một vài ý nghĩ tiêu cực xuất hiện, bạn chỉ đơn giản chào nó, nhận diện mà không phán xét. Ý nghĩ này có thể xuất phát từ cha, mẹ hay từ người nào có ảnh hưởng đến bạn. Cho nên hãy buông thư và mỉm cười. Đây là thân thể chánh niệm của bạn, và cứ rèn luyện để luôn có một thân thể chánh niệm, để khi bạn ngồi, bạn biết rằng bạn đang ngồi, tâm thức của bạn có mặt hoàn toàn trong cơ thể đang ngồi. Khi bạn đi, tâm thức của bạn có mặt hoàn toàn trong cơ thể đang đi. Bạn biết rằng mỗi lần bạn đặt chân trên mặt đất, bạn có bình an, tình thương và sự sâu sắc.

Chánh niệm là nuôi dưỡng

Thiền tập có thể đem tới hạnh phúc ngay tức thì. Bạn ngưng lại việc để những lo lắng, bất an, dự tính cuốn bạn đi xa. Quay về với giây phút hiện tại, tiếp xúc với những điều tích cực trong bạn, và bạn có niềm vui trong thiền tập, niềm vui khi thực tập lời dạy của Bụt. Niềm vui thiền tập cũng giống như thức ăn hằng ngày. Nếu bạn không có thức ăn đó, có niềm vui đó, bạn sẽ giống như một cái hoa héo khô. Khi quay về tiếp xúc và nhận diện còn rất nhiều điều kiện tích cực xung quanh, tâm bạn vui sướng và bạn mỉm cười; bạn tươi mát và tran đầy sức sống. Vì vậy đừng để bản thân bị tước đi cái thứ thức ăn đó, là niềm vui của thiền tập.

Thân tâm hợp nhất

Khi tâm bạn buông thư, thân bạn buông thư, bởi tâm và thân là hai mặt của một thực tại. Khi tâm bạn quá căng thẳng hay có nhiều khó khăn, cơ thể bạn cũng bị ảnh hưởng ngay sau đó. Dĩ nhiên cơ thể bạn có những thay đổi và điều chỉnh theo, để không căng thẳng nhiều hơn.

Thông qua việc dừng lại, bất cứ khi bạn đang đi thiền hành ngay ngồi thiền, bạn kiểm soát được tình huống. Bạn làm chủ được thân và tâm. Đừng cho phép cái bối rối, sợ hãi và lo lắng đó cuốn bạn đi xa. Khi bạn bị cuốn vào những lo lắng và sợ hãi, bạn giống như một ông vua bị mất ngôi. Thực tập chỉ là lấy lại quyền lực. Khi bạn bước đi trong chánh niệm, bạn ngồi trong chánh niệm, bạn lấy lại được chủ quyền trên bản thân.

Khi tâm thức có mặt trong giây phút hiện tại, bạn có thể nhìn sâu những gì đang đem tới đau khổ và những gì đem lại hạnh phúc. Định và tuệ sẽ cho phép bạn nghĩ, hành và nói thông suốt hơn.

Chúng ta biết rằng con người là vô thường, nhưng những thứ chúng ta hấp thụ trong cuộc sống hằng ngày là thường. Với nhận thức này, chúng ta đối xử với người nhiều bằng nhiều tình thương và hiểu biết hơn. Họ sẽ sớm đi xa. Cũng với nhận thức này, chúng ta có hiểu hơn vai trò của mình trong nỗi khổ của chính mình. Thay vì đổ lỗi cho người, ta có thể suy xét lại bản thân và có thể cách cư xử thiếu khéo léo của mình đã gây ra những bất hòa với người.

Chương 7: SỨC MẠNH CỦA CHÁNH NIỆM

Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng chánh niệm, định, tuệ và từ bi. Phẩm chất đó sẵn có trong mỗi người. Bạn có thể gọi đó là tính Bụt. Vì vậy khi bạn nói “Tôi nương tựa Bụt”, không có nghĩa là bạn nương tựa vào một đấng Thượng Đế nào ở bên ngoài mà bạn có lòng tin vào khả năng hiểu và thương ở chính mình.

Khi Bụt đã rất già, trước khi nhập diệt, người bảo: “Này các quý vị, các vị đệ tử, đừng nương tựa vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Mỗi chúng ta đều có một hòn đảo rất an toàn mà chúng ta có thể quay về. Mỗi lần trở về hòn đảo đó cùng với hơi thở chánh niệm, quý vị tạo ra không gian thoải mái, có định và tuệ. Nếu an trú trong hòn đảo của chính mình với hơi thở chánh niệm, quý vị được an toàn. Đó là nơi có thể nương tựa bất cứ khi nào quý vị cảm thấy sợ hãi hay bất an”.

Tại Làng Mai, chúng tôi có bài thơ ngắn được phổ nhạc. Bài thơ đó được dùng khi thực tập nương tựa:

Quay về nương tựa,
Hải đảo tự thân.
Chánh niệm là Bụt,
Soi sáng xa gần.

Hơi thở là Pháp
Bảo hộ thân tâm.
Năm uẩn là Tăng,
Phối hợp tinh cần.

Thở vào, thở ra
Là hoa tươi mát,
Là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu,
Không gian thênh thang.

Khi bạn thực tập có ý thức về hơi thở, bạn chế tác được năng lượng chánh niệm, được gọi là sự chánh niệm của hơi thở. Năng lượng chánh niệm đó là Bụt. Và mỗi chúng ta ai cũng có khả năng chế tác năng lượng của Bụt. Nếu bạn có một nền tảng Công giáo, bạn có thể so sánh nó với tinh thần Holy (thánh thần). Tinh thần Holy có thể được mô tả như là năng lượng của Thượng Đế. Với sự thực tập đi trong chánh niệm và thở chánh niệm, bạn chế tác được năng lượng màu nhiệm này. Đó là một thứ ánh sáng soi sáng ở phía trước, chỉ rõ cho bạn biết mình đang ở đâu và bước tiếp đến bạn muốn làm là gì.

Khi bạn thực tập hơi thở chánh niệm, năng lượng chánh niệm giúp bạn giảm bớt căng thẳng trong thân thể và cảm thọ. Có thể đó là những cảm xúc mạnh mẽ bên trong như sợ hãi hay tuyệt vọng. Năng lượng chánh niệm vỗ về, giúp bạn bình tâm và giải phóng những căng thẳng và đau khổ. Sau một hai phút thực tập vững vàng an trú trong hòn đảo an toàn bên trong, bạn cảm thấy bình tâm, không còn bị vướng mắc vào những sợ hãi hay thất vọng, và những cảm xúc đó được chuyển hóa. Tôi thực tập bài thơ này thường xuyên. Tôi đã thực tập gần 30 năm rồi và tôi vẫn đang tiếp tục thực tập.

An trú trong hòn đảo của chính mình không có nghĩa là bạn rời xa thế giới bên ngoài, mà là quay trở về với bản thân và trở nên vững vàng. Bạn cũng có thể vừa bước chân đi mà vẫn nương tựa hòn đảo của chính mình. Một khi bạn đã vững vàng, bạn sẽ phản ứng với những gì xảy ra xung quanh theo cách khác.

Bụt giảng bài pháp về Hải đảo tự thân khi người sắp nhập diệt. Bụt biết rằng rất nhiều vị đệ tử của người sẽ cảm thấy mất mát khi người nhập diệt. Vì vậy Bụt cố gắng cho họ biết rằng họ nên nhìn vào vị thầy bên trong của mình hơn là dựa vào người thầy bên ngoài. Bụt dạy rằng thân thể của người thầy có thể bị hoại diệt, nhưng bài giảng đã đi vào bên trong học trò. Nếu bạn quay về nương tựa hải đảo tự thân, bạn sẽ thấy vị thầy ở bên trong.

Không có sự khác nhau thực sự giữa nội thân và ngoại thân. Thực tế, khi chúng ta đang ở bên trong, chúng ta có thể tiếp xúc được nhiều hơn đến bên ngoài. Nếu bạn không có mặt bên trong, bạn không là chính mình, thì bạn không tiếp xúc thật sự với thế giới bên ngoài. Ra ngoài tức là đi vào bên trong. Nếu bạn tiếp xúc sâu sắc được nội thân, thì bạn cũng tiếp xúc được với ngoại thân, và nếu bạn có khả năng tiếp xúc sâu sắc với ngoại thân, bạn có thể tiếp xúc với nội thân ngay lúc đó.

Quay về hòn đảo của bạn sẽ chế tác được năng lượng chánh niệm và định lực. Bất cứ khi nào bạn bị kẹt trong cảm xúc âu lo, giận dữ hay thất vọng, hãy quay về hải đảo tự thân và thực tập bài thơ này để nương tựa. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ cảm thấy dễ chịu chỉ sau vài phút thực tập. Hãy thực tập bất cứ khi nào bạn nhận thấy mình đang ở trong tình thế nguy cấp hay sợ hãi, khi đau ốm, hay khi không biết chính xác mình phải làm gì. Nếu mỗi người đều thực tập điều này, chúng ta sẽ có đủ bình tâm, an lạc và sáng suốt để thoát khỏi mọi tình huống khó khăn. Thực tập quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân sẽ đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống hằng ngày.

Nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm

Chánh niệm là dạng năng lượng giúp đem tâm của ta quay trở về với thân, giúp chúng ta thiết lập sự vững vàng ngay bây giờ và ở đây, để ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại và sống sâu sắc đời sống hàng ngày. Chánh niệm giúp chúng ta nhận diện những gì đang xảy ra ngay ở giây phút hiện tại – trong thân thể, cảm thọ và nhận thức.

Chúng ta biết rằng buổi sáng thật đẹp, với những ngọn đồi, giọt sương và ánh mặt trời vừa lên. Chúng ta muốn tiếp xúc được vẻ đẹp đó và cho phép nó bước vào bên trong trái tim của ta. Chúng ta biết điều này rất bổ dưỡng. Nhưng thỉnh thoảng, cảm xúc khác chợt đến cản ngăn chúng ta thưởng thức những gì đang xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Trong khi người khác có khả năng để ngọn núi, ánh bình minh rực rỡ, vẻ đẹp của thiên nhiên tràn ngập thân và tâm của họ, thì ta bị khóa chặt bởi âu lo, sợ hãi, giận dữ và vì thế vẻ đẹp của bình minh không thể nào chạm vào ta được. Những cảm xúc đó đã ngăn cản ta tiếp xúc với những điều màu nhiệm của cuộc sống, ngăn ta bước vào vương quốc của Thượng Đế hay cõi tịnh độ trong đạo Bụt.

Vậy chúng ta có thể làm gì trong trường hợp này? Chúng ta nghĩ rằng phải loại bỏ những cảm giác đó để có được sự tự do trở lại, vì thế bình minh tươi đẹp mới có thể lọt vào bản thân ta. Chúng ta xem những cảm thọ sợ hãi, giận dữ, lo lắng như kẻ thù và nghĩ rằng nếu không có chúng ta sẽ được tự do, và những cảm xúc đó đã cản trở làm ta không nhận được sự nuôi dưỡng mà chúng ta cần.

Trong những giây phút như vậy, chúng ta tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm và nhẹ nhàng nhận diện nỗi ưu phiền, dù là giận dữ, thất vọng hay sợ hãi. Giả sử bạn đang cảm thấy lo lắng, hãy thực tập “Thở vào, tôi biết rằng tôi đang lo lắng. Thở ra, tôi mỉm cười với lo lắng của tôi”. Có thể bạn có thói quen lo lắng. Thậm chí khi biết điều đó là không cần thiết và vô ích, bạn vẫn lo lắng. Bạn mong muốn từ bỏ lo lắng và thoát khỏi nó, bạn biết rằng khi lo lắng thì bạn không thể tiếp xúc được những điều kỳ diệu của cuộc sống và bạn không thể nào có hạnh phúc được. Vì thế bạn nổi giận với sự lo lắng của mình, bạn không muốn nó. Nhưng lo lắng là một phần của bạn, và đó là lý do khi lo lắng xảy đến, bạn phải biết cách giải quyết nó một cách nhẹ nhàng và bình an. Bạn có thể làm được việc này nếu bạn có năng lượng chánh niệm. Bạn nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm với hơi thở chánh niệm và bước chân chánh niệm, và với năng lượng đó, bạn có thể nhận diện và ôm ấp nhẹ nhàng nỗi lo lắng, sợ hãi hay giận dữ.

Khi đứa trẻ của bạn bị đau và khóc, bạn không muốn trừng phạt nó bởi vì đứa trẻ đó là bạn. Nỗi sợ và cơn giận của bạn giống như đứa trẻ của bạn. Đừng tưởng bạn có thể ném chúng qua cửa sổ. Đừng thô bạo với cơn giận, nỗi sợ và lo lắng của mình. Thực tập chỉ đơn giản là nhận diện chúng. Tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm và bước chân chánh niệm, và sau đó, với năng lượng sinh ra từ sự thực tập, bạn có thể nhận diện được những cảm xúc mạnh mẽ đó, mỉm cười với chúng và ôm ấp chúng nhẹ nhàng vào lòng. Đây là sự thực tập bất bạo động với những lo lắng, sợ hãi hay giận dữ. Nếu bạn nổi giận với sự giận dữ của mình, nó sẽ nhân lên 10 lần. Điều này là không khôn ngoan. Bạn đã chịu khổ rồi, và nếu bạn nổi giận với cơn giận của mình, bạn sẽ khổ nhiều hơn. Khi một đứa trẻ đang khóc và quấy phá, và người mẹ nhấc nó lên nhẹ nhàng và ôm ấp nó trong vòng tay, sự dịu dàng của mẹ nó thấm qua người nó, chỉ sau ít phút, đứa trẻ sẽ cảm thấy dễ chịu, bình tâm và không khóc nữa.

Chính năng lượng của chánh niệm đã cho bạn sức mạnh để nhận diện được nỗi đau và ôm ấp chúng nhẹ nhàng. Khi bạn cảm thấy có một ít niềm tin, đứa trẻ của bạn sẽ im lặng. Bây giờ bạn có thể thưởng thức ánh bình minh rực rỡ và cho phép bản thân được nuôi dưỡng bởi những điều màu nhiệm trong cuộc sống quanh bạn cũng như bên trong bạn.

Mang Chánh Niệm Bên Mình

Giống như rất nhiều người, bạn có thói quen luôn đem theo cái điện thoại bên mình, bất kể là đi đâu. Bạn không thể sống mà thiếu cái điện thoại. Bạn cảm thấy lo sợ khi để quên nó ở nhà và cũng thấy lo lắng khi nó sắp hết pin.

Khi chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta có thể mang theo sự thực tập của mình đi đến bất cứ nơi nào chúng ta tới, giống như việc bạn đem theo cái điện thoại bên cạnh. Nhưng chánh niệm không tốn bất cứ không gian nào hay làm cho túi xách của bạn nặng hơn, và năng lượng đó cũng không bao giờ cạn. Bất kể bạn đi đâu thì sự thực tập đi cùng bạn.

Đời sống hàng ngày cần có phương diện tinh thần giúp chúng ta phát triển khả năng chăm sóc niềm đau, sợ hãi hay hạnh phúc. Nếu thực tập chánh niệm, ta luôn có sẵn một nơi để trú khi ta sợ hãi. Nếu chúng ta vun trồng và nuôi dưỡng sự thực tập chánh niệm, nó sẽ trở nên vững vàng và mạnh mẽ. Bất kể nơi nào ta đến, ta có thực tập, thì ta sẽ có tự tin – tự tin hơn cái điện thoại có thể đem lại. Chúng ta có thể đứng vững trước bất kỳ khó khăn nào.

Mỗi người đều có hạt giống chánh niệm ở bên trong. Mỗi người đều có khả năng thở chánh niệm, thậm chí với người còn rất trẻ tuổi. Mỗi người đều có thể thưởng thức ly trà trong chánh niệm, có thể bước đi trong chánh niệm. Một khi bạn đã quen với năng lượng chánh niệm, bạn nói chuyện, ăn uống và bước đi trong chánh niệm. Năng lượng chánh niệm luôn sống trong bạn.

Chánh niệm mang bên trong nó năng lượng của sự chú tâm (định lực), vì vậy hạt giống của định lực luôn có ở trong bạn. Thực tập về định có thể giải phóng ta khỏi sợ hãi, hờn giận và tuyệt vọng. Khi chế tác năng lượng chánh niệm và định lực trong cuộc sống hằng ngày, bạn học cách chuyển hóa nỗi sợ, cơn giận và bớt đau khổ. Và sau đó, chánh niệm và định lực mang đến sự hiểu biết. Sự hiểu biết là tuệ giác. Hạt giống của tuệ giác, của sự hiểu biết luôn sẵn có trong mỗi người. Tỉnh thức là niệm, định và tuệ.

Khi tôi thấy bạn đang bước đi trong chánh niệm, vững vàng và hạnh phúc, tôi thấy chất thánh thiện (holiness) trong bạn. Thậm chí tôi có thể gọi bạn là đấng thiện tri thức. Đó là sự thật. Mỗi chúng ta đều có chất thánh bên trong, bởi chúng ta có Bụt bên trong. Một khi đã có Bụt ở bên trong, ta không còn đau khổ mà có thể hạnh phúc.

Lời giới thiệu

Chương 1 – Thời gian trước

Chương 2 – Nỗi sợ bản năng

Chương 3 – Hòa giải với quá khứ

Chương 4 – Thoát khỏi những nỗi sợ về tương lai

Chương 5 – Không đến không đi

Chương 6

Không-sợ-hãi là món quà có thể dành tặng cho người khác (món quà vô úy)

Nếu bạn có người thân đang đối mặt với cái chết, người đó có lẽ rất sợ hãi. Nếu bạn muốn có khả năng giúp đỡ được người thân, bạn phải học cách nuôi dưỡng hạt giống không-sợ-hãi (vô úy). Vô úy là nền tảng của hạnh phúc đích thực, và nếu bạn có thể đem lại không-sợ-hãi cho người khác thì bạn đã dành tặng cho người ấy món quà tốt nhất. Nếu bạn có thể cùng ngồi vững chãi với người thân trong những thời khắc khó khăn này thì bạn có thể giúp người ấy chết bình an và không sợ hãi. Vô úy là phần tinh túy nhất trong bài giảng của Bụt.

Thiền tập giúp bạn có thể chế tác được năng lượng chánh niệm và sự tập trung (định). Những năng lượng này trở lại giúp chúng ta hiểu biết rằng không có gì thật sự sinh ra hay mất đi. Chúng ta hoàn hoàn có thể loại bỏ nỗi sợ về cái chết. Một khi hiểu rằng chúng ta không thể bị hoại diệt thì chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Đó là một niềm tin to lớn. Không-sợ-hãi còn là niềm vui tuyệt đối.

Nếu chúng ta cứ lo sợ thì không thể nào có được hạnh phúc hoàn toàn. Nếu ta vẫn tiếp tục chạy theo vọng tưởng, chúng ta vẫn còn có nỗi sợ. Nỗi sợ luôn theo cùng với dục vọng. Vì muốn an toàn và hạnh phúc, chúng ta mơ tưởng đến ai đó, đạt được một mục tiêu nào đó như tiền bạc hay danh tiếng mà chúng ta cho là đảm bảo được hạnh phúc. Chúng ta không bao giờ hoàn toàn hài lòng với những mơ tưởng nên vẫn mãi theo đuổi và cảm thấy sợ hãi. Nếu bạn biết dừng lại, cho dù là một ai đó, một mục tiêu nào đó, thì nỗi sợ tự khắc tan biến. Không sợ hãi, bạn sẽ được bình an. Với bình an trong thân và tâm, bạn sẽ không bị sợ hãi vây quanh, và thực tế rằng bạn sẽ ít bị tai nạn hơn. Bạn được tự do.

Nếu chúng ta có thể chế tác được khả năng hiện diện của sự không-sợ-hãi và buông bỏ, thì điều đó quý hơn bất cứ tiền bạc và của cải vật chất. Sợ hãi làm hỏng cuộc sống của ta và làm ta khổ sở. Chúng ta bám vào thứ gì và vào ai đó, như người chết đuối bám lấy bất cứ vật gì đang trôi. Bằng cách thực tập buông bỏ và chia sẻ tuệ giác này với những người khác là chúng ta ban tặng cho họ món quà của vô úy. Vạn vật đều vô thường. Giây phút này rồi sẽ qua đi. Vọng tưởng rồi cũng qua đi, nhưng chúng ta biết rằng hạnh phúc thì luôn luôn có mặt.

Những Thứ Độc Hại

Chúng ta không muốn sợ hãi, giận dữ, đau khổ, vì vậy ta ngăn chặn nó bằng cách sa vào những phương tiện giải trí như lướt web, chơi game, xem phim ảnh, ca nhạc. Tất cả những thứ này có thể chứa độc hại làm tăng bệnh tật và nỗi sợ.

Giả sử bạn xem tivi trong một giờ đồng hồ. Điều này tưởng chừng rất nhỏ, nhưng bạn biết rằng có rất nhiều cảnh bạo lực, có rất nhiều nỗi sợ và rất nhiều độc tố trong chương trình một giờ đó. Và bản thân bạn bị đầu độc hằng ngày. Bạn nghĩ rằng bạn vừa có được một ít niềm tin, nhưng trong khi giải trí, bạn lại tiếp tục mang vào sâu trong ý thức nhiều yếu tố gây đau khổ. Vì vậy nỗi đau nằm sâu trong bạn tiếp tục lớn hơn. Chúng ta đầu độc bản thân bằng những gì chúng ta tiêu thụ hằng ngày. Chúng ta biến cái tivi thành người trông coi trẻ, và trẻ con bị đầu độc hằng ngày bởi những gì chúng xem và nghe ở đó. Bụt gọi đó là những thứ độc hại. Những thứ độc hại đã sẵn có trong ta rồi, nằm sâu trong ý thức và thậm chí chúng ta lại mở lòng ra để đón nhận thêm nhiều thứ độc hại nữa.

Môi trường của chúng ta bị ô nhiễm nặng bởi nhiều chất độc. Tập thiền nghĩa là nhận ra tất cả những gì đang diễn ra, không chỉ thấy trong thân xác này mà còn thấy cả vạn hữu ngoài kia. Chúng ta và con cháu chúng ta đang nạp vào những thứ độc hại. Đó là những gì đang xảy ra trong hiện tại. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thức tỉnh với sự thật rằng chúng ta đang tự đầu độc mình trong một thời gian dài. Chúng ta phải tìm cách dừng lại việc nạp những chất độc đang nuôi dưỡng nỗi sợ của chúng ta.

Tương Tức

Khi chúng ta nhìn sâu vào tờ giấy, chúng ta thấy đầy đủ vạn vật trong vũ trụ: ánh nắng, rừng cây, đám mây, mặt đất, chất khoáng và mọi thứ – trừ một thứ, đó là tự tính riêng rẽ. Tờ giấy không thể là riêng mình nó. Đó là sự tương tức của tất cả vạn vật trong vũ trụ. Đó là lý do từ “tương tức” (inter-be) có ý nghĩa hơn từ “be” (hiện hữu). Sự thật “hiện hữu” có nghĩa là “tương tức”. Tờ giấy không thể có mà không có mặt của ánh nắng mặt trời và không thể không có sự có mặt của cánh rừng. Tờ giấy phải tương tức với ánh nắng và tương tức với cánh rừng.

Nếu bạn hỏi làm thế nào thế giới này tồn tại, Bụt sẽ nói rất đơn giản “Cái này có vì cái kia có. Cái này không vì cái kia không”. Bởi vì có ánh nắng mặt trời nên ta có tờ giấy. Bởi vì có cái cây nên ta có tờ giấy. Bạn không thể tự là chính bạn, mà bạn phải có sự tương tức với vạn vật khác trong vũ trụ. Đó là bản chất của tương tức. Tôi không nghĩ rằng từ “inter-be” có trong tự điển, nhưng tôi tin sẽ sớm có thôi, bởi vì nó giúp chúng ta thấy được bản chất thật của vạn vật, bản chất của tương tức.

Nếu bạn bị nhốt vào ý nghĩ của tự tính riêng biệt, bạn có nỗi sợ rất lớn. Nhưng nếu bạn nhìn cho sâu và có khả năng thấy “bạn” ở khắp nơi, bạn sẽ không sợ hãi.

Là một người đi tu, tôi thực tập nhìn sâu mỗi ngày. Tôi không chỉ hướng dẫn tu tập mà tôi có thể thấy tôi trong các học trò của mình. Tôi thấy tôi trong các vị tổ tiên. Tôi thấy sự tiếp nối của tôi ở khắp nơi trong giây phút này. Mỗi ngày tôi cố gắng truyền đạt cho học trò của mình những điều tốt đẹp nhất mà tôi đã học được từ những người thầy và từ sự tu tập của mình.

Tôi không tin rằng vào một ngày nào đó tôi sẽ bị ngừng lại. Tôi nói với những người bạn rằng thế kỷ hai mươi mốt như một ngọn đồi xinh đẹp mà tôi và tăng thân cùng nhau đi lên. Tôi sẽ cùng với tăng thân đi hết ngọn đồi đó. Tôi không thấy có một chút trở ngại nào hết vì tôi thấy tất cả mọi người ở trong tôi và tôi ở trong họ. Đó là phép thực tập nhìn sâu, quán tưởng tính không, thực tập tương tức.

Câu chuyện về ông Cấp Cô Độc (Anathapindika)

Ông Cấp Cô Độc – sống cách đây 2600 năm, là một đệ tử rất thân cận với Bụt. Ông Cấp Cô Độc là một thương gia có tấm lòng rộng rãi, ông dùng thì giờ và công sức của mình để giúp những người nghèo đói. Ông ban tặng rất nhiều của cải cho người nghèo, nhưng không vì thế mà ông bớt giàu đi. Tên thật của ông là Sudatta, nhưng ông được gọi là ông Cấp Cô Độc, có nghĩa là “người chu cấp, thương tưởng tới những kẻ nghèo đói”. Ông cũng nhận được rất nhiều hạnh phúc. Ông có nhiều bạn bè trong giới thương gia và tất cả họ đều yêu mến ông.

Ông Cấp Cô Độc có nhiều niềm vui trong việc phụng sự Bụt. Ông từng dùng của cải của mình để mua tặng Bụt một khu vườn và xây dựng một trung tâm tu học tên là Kỳ Viên (Jeta Grove), nơi Bụt cùng tăng đoàn tu tập. Kỳ Viên đã trở một trung tâm tu học rất nổi tiếng, và mọi người đến đây nghe Bụt giảng pháp mỗi tuần.

Một ngày Bụt nghe tin người môn đồ yêu mến của mình là ông Cấp Cô Độc bị bệnh rất nặng. Người đi thăm ông và nhắc ông thực tập thở chánh niệm ngay trên giường bệnh. Sau đó Người cử Thầy Xá Lợi Phất (Shariputra) – người bạn thân của Cấp Cô Độc hãy đến chăm sóc cho ông.

Thầy Xá Lợi Phất và một người em đồng tu nhỏ tuổi hơn là Thầy Ananda cùng đi thăm ông Cấp Cô Độc. Khi hai vị tăng đến, ông Cấp Cô Độc quá yếu đến nỗi không thể ngồi dậy chào họ. Xá Lợi Phất bảo “Ông bạn ơi, ông đừng cố dậy làm gì, hãy nằm đó nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ mang ghế tới ngồi cạnh ông đây”.

Rồi Xá Lợi Phất hỏi ông “Ông bạn cảm thấy thế nào? Có đau lắm không? Cái đau nó tăng hay giảm?” Ông Cấp Cô Độc trả lời “Thưa Thầy, hình như cái đau trong thân tôi không giảm mà tăng lên hoài”.

Thầy Xá Lợi Phất nghe vậy quyết định hướng dẫn ông Cấp Cô Độc thực tập vài bài thiền quán. Là một trong những vị đệ tử xuất sắc nhất của Bụt, Thầy Xá Lợi Phất biết rất rõ rằng việc giúp ông Cấp Cô Độc tập trung tâm thức vào Bụt – người mà ông ta yêu kính, sẽ cho ông rất nhiều an lạc. Thầy Xá Lợi Phất đã tưới tẩm hạt giống hạnh phúc bên trong ông Cấp Cô Độc. Thầy biết rằng nhắc tới những việc đã làm ông Cấp Cô Độc hạnh phúc trong cuộc đời ông ấy sẽ tưới tẩm những hạt giống tốt lành bên trong ông và làm giảm cái đau trong giờ khắc nguy cấp này.

Thầy Xá Lợi Phất mời ông Cấp Cô Độc thở vào và thở ra trong chánh niệm và chú tâm vào những điều hạnh phúc nhất của ông ấy: những việc ông đã làm cho người nghèo, rất nhiều hành động rộng rãi, tình thương và lòng từ bi mà ông đã chia sẻ với gia đình ông và những người bạn đồng tu với Bụt.

Trong chỉ 5-6 phút sau đó, nỗi đau mà ông Cấp Cô Độc đang phải gánh chịu trong thân thể dần dần giảm đi, bởi vì những hạt giống an lạc trong ông đã được tưới tẩm, và ông mỉm cười. Tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc là việc làm rất quan trọng cho người đau ốm hay người sắp lìa đời. Tất cả chúng ta đều có những hạt giống hạnh phúc trong mình. Trong những lúc khó khăn như đau ốm hay sắp chết, cần có bạn bè ngồi với ta để giúp ta tiếp xúc được với những hạt giống tốt đó. Nếu không các hạt giống sợ hãi, hối tiếc hay thất vọng sẽ xâm chiếm chúng ta dễ dàng.

Khi ông Cấp Cô Độc có khả năng mỉm cười, Thầy Xá Lợi Phất biết rằng phương pháp thiền tập đã hiệu nghiệm. Thầy Xá Lợi Phất tiếp tục mời ông Cấp Cô Độc tiếp tục thiền quán theo Thầy hướng dẫn. “Này ông bạn, đây là lúc thiền quán 6 giác quan. Cùng thở vào và thở ra với tôi nào”.

“Đôi mắt này không phải là tôi, tôi không kẹt vào hai mắt đó.
Thân này không phải là tôi, tôi không kẹt vào nơi thân ấy.
Tôi là sự sống thênh thang.
Tôi chưa bao giờ từng sinh cũng chưa bao giờ từng diệt.”

Khi một người sắp lìa đời, họ bị kẹt vào cái ý niệm thân thể này là của mình, bị kẹt vào ý niệm sự hoại diệt của thân thể này là hoại diệt của mình. Tất cả chúng ta đều sợ trở thành hư vô. Nhưng sự hoại diệt của cái thân người không thể đụng tới bản chất thật sự của người đó. Chúng ta phải có khả năng nhìn sâu để thấy những hình thức khác, không chỉ trong thân xác này, điều đó rất quan trọng. Mỗi người chúng ta đều có một đời sống không có giới hạn.

“Thân này không phải là tôi, tôi không kẹt vào nơi thân ấy.

Tôi là sự sống thênh thang.

Đôi mắt này không phải là tôi, tôi không kẹt vào hai mắt ấy.

Đôi tai này không phải là tôi, tôi không kẹt vào đôi tai ấy.

Cái mũi này không phải là tôi, tôi không kẹt vào cái mũi ấy.

Cái luỡi này không phải là tôi, tôi không kẹt vào cái lưỡi ấy.

Thân này không phải là tôi, tôi không kẹt vào nơi thân ấy.

Tâm thức này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào tâm thức ấy”

Hai Thầy đã hướng dẫn ông Cấp Cô Độc thiền quán các đối tượng của 6 giác quan. Người sắp lìa đời có thể vướng víu vào những hình tướng, âm thanh, thân thể, tâm thức, vv, và cho rằng những đối tượng này là của họ, họ đang mất những thứ đó, họ mất cả chính họ. Những bài thiền tập này đem lại rất nhiều lợi lạc cho một người bị bệnh hoặc hấp hối.

“Những gì tôi thấy không phải là tôi. Tôi không kẹt vào những gì tôi thấy.

Những âm thanh này không phải là tôi. Tôi không kẹt vào những âm thanh ấy.

Khức giác này không phải là tôi, tôi không kẹt vào những khứu giác ấy.

Vị giác này không phải là tôi, tôi không kẹt vào những vị giác ấy.

Xúc giác này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào xúc giác ấy.

Những ý nghĩa này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào những ý nghĩ ấy”.

Ông Cấp Cô Độc hiểu hai Thầy rất rõ. Cả hai Thầy đều là những vị đệ tử tín cẩn của Bụt, và họ đang ngồi đây hỗ trợ cho mình. Vì vậy ông có khả năng thiền quán một cách dễ dàng, thậm chí trong khi ông đang bị bệnh nghiêm trọng. Sau đó Thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn ông tiếp tục thiền quán về thời gian:

Quá khứ không phải là tôi, tôi không kẹt vào quá khứ.

Hiện tại không phải là tôi, tôi không kẹt vào hiện tại.

Tương lai không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào tương lai.

Cuối cùng, họ hướng dẫn ông thiền quán về tính có và không, đến và đi. Họ hướng dẫn ông rất kỹ. Thầy Xá Lợi Phất nói “Ngày ông bạn Cấp Cô Độc, vạn vật hiện hữu khi nó có đủ nguyên nhân và điều kiện. Bản chất của vạn vật là vô sinh bất diệt, không đến cũng không đi”.

Khi thân thể đến lúc có mặt thì có mặt. Điều này không đến từ đâu cả. Khi nhân duyên đầy đủ, thân thể biểu hiện. Khi những điều kiện nhân duyên không còn đầy đủ, bạn không nhận thấy nó nữa, và bạn nghĩ rằng nó không hiện hữu. Sự thật, bản chất của mọi vật là vô sinh bất diệt.

Ông Cấp Cô Độc là một người thực tập giỏi. Khi ông thực tập đến điểm này, ông cử động và bừng sáng. Ông đã có khả năng tiếp xúc được bình diện của vô sinh bất diệt. Ông đã giải phóng khỏi ý niệm ông chỉ là thân xác. Ông giải phóng ra khỏi ý niệm sinh tử, ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu, và ông có khả năng tiếp nhận món quà không-sợ-hãi.

Vạn vật có mặt vì có sự kết hợp của nhiều nguyên nhân. Khi nguyên nhân và điều kiện đầy đủ, thân xác ta biểu hiện. Khi nguyên nhân và điều kiện chưa đầy đủ, thân xác ta vắng mặt. Cũng giống như mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý, thân, âm thanh, mùi vị, xúc giác, vv. Điều này có vẻ trừu tượng, nhưng chúng ta đều có khả năng hiểu sâu nó. Bạn phải biết bản chất thật sự của cái chết để hiểu bản chất thật sự của sự sống. Nếu bạn không hiểu về cái chết, bạn cũng không hiểu về sự sống.

Bụt dạy cho chúng ta bớt khổ. Cơ sở của nỗi sợ là do không biết bản chất chân thật của mình và của thế giới xung quanh. Nếu bạn không hiểu biết, bạn sẽ sợ hãi, và nỗi sợ đó làm bạn nhiều đau khổ. Vì thế, không-sợ-hãi là món quà tốt nhất bạn có thể dành tặng cho mình và cho bất cứ người nào khác.

Không-sợ-hãi là một phép thực tập quan trọng, yêu cầu bạn phải nhìn cho sâu để giảm bớt nỗi sợ sẵn có trong mỗi người. Nếu bạn không sợ hãi, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc và đẹp đẽ hơn, và bạn sẽ có khả năng giúp được nhiều người, như Ngài Xá Lợi Phất đã giúp ông Cấp Cô Độc. Năng lượng vô úy là nền tảng tốt nhất cho những hoạt động xã hội, những hoạt động từ bi bảo vệ con người, bảo vệ trái đất, thỏa mãn nhu cầu yêu thương và phụng sự của bạn.

Sống hạnh phúc, chết bình an là chuyện có thể làm được. Ta sẽ được như thế khi ta nhìn thấy mình tiếp tục biểu hiện trong các hình thái khác. Ta cũng có thể giúp người khác chết bình an nếu ta có những yếu tố vững chãi và vô úy trong ta. Bao nhiêu người trong chúng ta có cái sợ sẽ thành hư vô. Vì sợ hãi mà ta rất đau khổ. Vì vậy mà ta cần giúp người sắp chết hiểu được cái chân lý: “ta chỉ là sự tiếp nối trong nhiều biểu hiện.” Như vậy ta sẽ không bị chuyện sống chết làm cho ta hoảng sợ, vì ta hiểu đó chỉ là những khái niệm mà thôi. Sự hiểu biết này có thể giúp ta vượt thoát sợ hãi.

Nếu chúng ta biết thực tập và chú tâm vào thực tại của vô sinh bất diệt và ta nhận ra rằng đến-đi cũng chỉ là những ý niệm, và nếu chúng ta có mặt vững vàng và bình an, chúng ta sẽ giúp người đang hấp hối không còn lo sợ và đau khổ nhiều. Chúng ta có thể giúp người ấy chết bình an. Chúng ta có thể giúp bản thân sống không sợ hãi và chết bình an khi hiểu được rằng không có gì là mất đi, đó chỉ là sự tiếp nối. Trong những giây phút cuối đời, ông Cấp Cô Độc đã nhận được món quà quí nhất – không sợ hãi, và ông đã chết nhẹ nhàng, bình an mà không còn đau đớn hay sợ hãi.
(hết chương 6)

————–

Trong một tác phẩm khác, Sư Ông có viết:

“Tôi đã lấy những lời lẽ của bài “Kinh Dành Cho Người Hấp Hối” (Anguttara Nikaya) để làm thành một bài hát. Đó là một điệu ru, có thể hát cho người sắp chết nghe, khi họ sắp thở hơi cuối cùng:
“Thân này không phải là tôi
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy
Tôi là sự sống thênh thang
Tôi chưa bao giờ từng sinh và cũng chưa bao giờ từng diệt
Này kia biển rộng trời cao
Muôn ngàn tinh tú lao xao
Tất cả đều biểu hiện tôi, từ nguồn linh tâm thức
Tự muôn đời tôi vẫn tự do
Tử sinh là cửa ngõ ra vào
Tử sinh là trò chơi cút bắt
Hãy cười cùng tôi
Hãy nắm tay tôi
Hãy vẫy tay chào để rồi tức thì gặp lại
Gặp lại hôm nay
Gặp lại ngày mai
Chúng ta sẽ gặp nhau nơi suối nguồn
Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên muôn vàn nẻo sống.”

28.7.2015

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.