tnsnames.ora

# tnsnames.ora Network Configuration File: D:\app\VCOP804\product\11.2.0\client_2\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

OLASPRD =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.50.xx.xx)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = xxprd.aia.biz)
)
)

OLASUAT =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.50.xx.xx)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = xxuat.aia.biz)
)
)

DEV =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.50.xx.xx)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = xx.aia.biz)
)
)
OLASPRDDR =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.50.xx.xx)(PORT = 1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = xxprd.aia.biz)
)
)

–get ngay cuoi thang truoc
select DATEADD(s,-1,DATEADD(mm, DATEDIFF(m,0,getdate()),0))
–get ngay cuoi thang truoc nua
select DATEADD(s,-1,DATEADD(mm, DATEDIFF(m,0,getdate())-1,0))

–create lldcayymm table.sql
select * from sysobjects
where xtype = ‘U’
order by crdate desc

select *
into lldca_
from lldca

select *
into lldcb_
from lldcb

CREATE INDEX [IDX1] ON [dbo].[lldca_]([CACO], [CAPOLNUM]) ON [PRIMARY]
GO
CREATE INDEX [IDX2] ON [dbo].[lldca_]([CAPOLNUM]) ON [PRIMARY]
GO
CREATE INDEX [IDX1] ON [dbo].[lldcb_]([CBPOLNUM]) ON [PRIMARY]
GO
declare @yymm varchar(4)
declare @lldcayymm varchar(20)
declare @lldcbyymm varchar(20)

set @yymm = right(‘0’+ltrim(rtrim( str(year(getdate())))),2)+right(‘0’+ltrim(rtrim( str(month(getdate())))),2)
set @lldcayymm = ‘LLDCA’+ @yymm
set @lldcbyymm = ‘LLDCB’+ @yymm

exec sp_rename ‘lldca_’ , @lldcayymm
exec sp_rename ‘lldcB_’ , @lldcByymm

–get month

select getmonth()

SELECT cast(year(GETDATE())as varchar)+right( ‘0’+cast(month(GETDATE())as varchar),2)
GO

select right( ‘0’+cast(month(GETDATE())as varchar),2)

 

select spid, db_name(dbid), * from master..sysprocesses
order by cpu desc

——–
SELECT spid FROM master..SYSPROCESSES WHERE blocked<>0
–Let’s say 56 is the spid blocking
DBCC INPUTBUFFER(56)
KILL 56
— identify the blocking query–> kill blocking_session_id
SELECT
db.name DBName,
tl.request_session_id,
wt.blocking_session_id,
OBJECT_NAME(p.OBJECT_ID) BlockedObjectName,
tl.resource_type,
h1.TEXT AS RequestingText,
h2.TEXT AS BlockingTest,
tl.request_mode
FROM sys.dm_tran_locks AS tl
INNER JOIN sys.databases db ON db.database_id = tl.resource_database_id
INNER JOIN sys.dm_os_waiting_tasks AS wt ON tl.lock_owner_address = wt.resource_address
INNER JOIN sys.partitions AS p ON p.hobt_id = tl.resource_associated_entity_id
INNER JOIN sys.dm_exec_connections ec1 ON ec1.session_id = tl.request_session_id
INNER JOIN sys.dm_exec_connections ec2 ON ec2.session_id = wt.blocking_session_id
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(ec1.most_recent_sql_handle) AS h1
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(ec2.most_recent_sql_handle) AS h2
——
–lists the queries which are being blocked and it also tells you on which queries they are blocked (see columns spid and blocked).
SELECT DTL.resource_type,
CASE
WHEN DTL.resource_type IN (‘DATABASE’, ‘FILE’, ‘METADATA’) THEN DTL.resource_type
WHEN DTL.resource_type = ‘OBJECT’ THEN OBJECT_NAME(DTL.resource_associated_entity_id, SP.[dbid])
WHEN DTL.resource_type IN (‘KEY’, ‘PAGE’, ‘RID’) THEN
(
SELECT OBJECT_NAME([object_id])
FROM sys.partitions
WHERE sys.partitions.hobt_id =
DTL.resource_associated_entity_id
)
ELSE ‘Unidentified’
END AS requested_object_name, DTL.request_mode, DTL.request_status,
DEST.TEXT, SP.spid, SP.blocked, SP.STATUS, SP.loginame
FROM sys.dm_tran_locks DTL
INNER JOIN sys.sysprocesses SP
ON DTL.request_session_id = SP.spid
–INNER JOIN sys.[dm_exec_requests] AS SDER ON SP.[spid] = [SDER].[session_id]
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(SP.sql_handle) AS DEST
WHERE SP.dbid = DB_ID()
AND DTL.[resource_type] <> ‘DATABASE’
ORDER BY DTL.[request_session_id];

——-
–finding which connection has been running for long time.
SELECT sqltext.TEXT,
req.session_id,
req.status,
req.command,
req.cpu_time,
req.total_elapsed_time
FROM sys.dm_exec_requests req
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) AS sqltext

———-

SELECT spid FROM master..SYSPROCESSES WHERE blocked<>0
Let’s say 56 is the spid blocking

DBCC INPUTBUFFER(56)

KILL 56
–2008
— Monitoring Process
CREATE TABLE #sp_who2
(
SPID SYSNAME,
Status VARCHAR(1000) ,
Login SYSNAME ,
HostName SYSNAME ,
BlkBy SYSNAME ,
DBName SYSNAME null,
Command VARCHAR(1000) ,
CPUTime INT ,
DiskIO INT ,
LastBatch VARCHAR(1000) ,
ProgramName VARCHAR(1000) ,
SPID2 INT,
requestid INT
)
GO

INSERT INTO #sp_who2
EXEC sp_who2
GO

SELECT *
FROM #sp_who2
WHERE (BlkBy <> ‘ .’ or Status = ‘RUNNABLE’) and SPID <> BlkBy
GO

DROP TABLE #sp_who2
GO

–grant permission
grant execute on VNUSER.P_MLADRCADTF_MLADRCLDTF_DAILY to schedulejob;

–create job:
begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
job_name        => ‘SCHEDULEJOB.RMD_JOB_DAILY’,
job_type        => ‘PLSQL_BLOCK’,
job_action      => ‘BEGIN frontlineusr.SP_JOB_C_POLNUMLOGED(); frontlineusr.SP_JOB_C_PREMIUMCOLLECTIONLIST(); END;’,
start_date      => to_timestamp_tz(‘2012-07-26 05:00:00 +7:00’, ‘YYYY-MM-DD HH24:MI:SS TZH:TZM’),
repeat_interval => ‘FREQ=DAILY;BYHOUR=1;BYMINUTE=0’,
end_date        => NULL,
enabled         => TRUE,
auto_drop                        => FALSE,
comments        => ‘Refresh RMD_JOB_DAILY on Complete By Daily’);
commit;
end;
/

Niêm hoa vi tiếu

Một buổi chiều tà vàng nắng, bước chân nhàn du đưa đến một Thiền tự tựa vào vách núi. Đơn sơ mà tráng lệ, thanh tịnh mà hùng vĩ. Những gịot nắng tắt dần sau lưng núi, tô vẽ và nhuộm rực rỡ ánh tà dương thoát tục. Giữa chánh điện, đơn sơ một tượng Phật tay phải đưa lên một đoá sen, ánh mắt từ bi quán chiếu. Pho tượng đẹp quá!

Một năm nào, cũng trong buổi chiều nhiều gió, nắng nhuộm hồng chân trời, thả từng bước thành kính lên ngọn Linh Thứu (Gijjhakuta). Từ khoảnh sân nhỏ trên đỉnh núi nhìn xuống phía xa là thành Vương Xá (Rajgir), giờ hoang tàn, chỉ còn con đường mòn chạy dọc chân núi. Kinh sách ghi nhận xưa kia nơi này là kinh đô của vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha) hùng mạnh (Phật Thích Ca từng ở qua 7 mùa an cư tại núi Thứu ở thành Vương Xá này).

Truyện kể rằng, cũng trên khoảnh sân này trên núi Thứu, trong một buổi giảng pháp, Phật không nói gì, chỉ cầm một đoá sen nhìn xuống đại chúng. Chẳng ai hiểu gì, chỉ một vị đệ tử mỉm cười, đó là Ca-diếp. Ca-diếp về sau thành truyền nhân, là Tổ của dòng truyền thừa gọi là Thiền tông. Thiền tông theo bước chân hoằng hoá lan toả qua Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, đến nay vẫn còn phát triển rực rỡ.

Cậu chuyện ngắn, đậm chất giai thoại về một người Thầy cầm hoa – một kẻ học trò mỉm cười lĩnh ý được người đời sau gọi là “Niêm hoa vi tiếu”. Một dạng thức tâm truyền tâm, chẳng phiền đến ngôn ngữ. Ngôn ngữ xét cho cùng cũng chỉ là chiếc áo ngoài của tư duy. Chánh niệm hẳn là trạng thái vượt ngoài tư duy ngôn ngữ thường tình. “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến Tánh thành Phật” như là cốt yếu đặc sắc và hấp dẫn riêng có của Thiền tông là vậy.

Hơn hai ngàn năm trăm năm sau, kẻ hậu sinh ngẩn ngơ trước pho tượng “Niêm hoa” tuyệt đẹp, không kịp nở một nụ cười, phàm nhân chỉ biết sụp lạy cúi đầu.

Image may contain: sky, twilight, cloud, outdoor and nature
Image may contain: 1 person, indoor

Image may contain: 1 person, night and indoor
Image may contain: sky, plant, tree, outdoor and nature

Comment

Quỹ Yêu Thương đóng viện phí hỗ trợ 6 bệnh nhi nghèo, mỗi bé 5 triệu.

imag19422image-0-02-06-7c4cc72c049d43241fc64c5312ea3dd3b77df0a4eeed4400217a8379411d5752-vimage-0-02-06-6b5e6bd2ab3cf6c35f46f7d212a56ddb4fbe3a83af565bc4b145fae893ac72ba-vimage-0-02-06-5d7105ac396eb98fbe24f47f20755613f5e5e297f6edd4dbb71d1b872e8bda4f-v3image-0-02-06-ba813d5bf89937b59cc8ac89bff54ac0dcbb4ab98afe3ea82cc91059a0cb5840-vimage-0-02-06-7235375d33efb0e3658b17d4c1c67fe0e5733d66be0276b532fcacd428c079d5-vimage-0-02-06-d8168a31a1fcc869716b297a078260b117ef77e588deb849457cb7795e5e6743-vimage-0-02-06-d0d9fb7c17110849dfd6c9fe81d06743171bfd2b852f7f58c81bce4c1c1d0c29-v2image-0-02-06-146dad3daee8bd83758afe638f1d8d5e8fdf1e516553038d73ce8ac739eff170-v2image-0-02-06-9c1b70ac07ba53bd9be519d7508273d280b3269f7f6d80048e609e8b4a9f80f7-v2image-0-02-06-5658cadd624190a7d85b917b21d61f6142659a21ccfdc26e15d080ae4a870129-v

Noel 2016

imag1852imag1877imag1865imag1887imag1891imag1897imag1907fb_img_1482579549144image-0-02-08-9be49fabe7cd30dd8056f9ff4cdaf1be01b3dd0a11609d997f4783dcebca55f0-vimage-0-02-08-104c7aad305aaa52991ea8312b0f3f7f0cddef2b78fef2d698382983e345f1af-vimage-0-02-08-3a0db3a67c01da06cf63c96c840d359d8c8627b754ed956a1afc1ea7ed3baa8e-vimage-0-02-08-286052ad00995784f2354dae7613306acf0bf691ec69f5948b72d4d33573ed9c-vimage-0-02-08-eea3c463ae531316b15682ae8ead92b8cb1d60907317e88dfb985f5f43e7b20d-vimage-0-02-08-6bc68242020af49a2f73ba9a95d32ecb8fc694853dbb80112e07211aaad2a293-vimage-0-02-08-096ae66516560767d9de5b5862f224ed1e401fd2a0e7e7d4d732f17f461f8371-vimage-0-02-08-e9982a5fb5ea0d3a4669f73060c947d7fd5bb3f548095ebb8274b0f0ccec42f7-vimage-0-02-08-3b9d6ca4cdf5ac063cdd0f04f51ceaa61d8dda98199fad2b53aae8477d0b1a1c-vimage-0-02-08-0e8c0b89a9fe3b50e4a3e4bf1a1e04d025c030d04d768bffdcb7be1564ea089a-vimage-0-02-08-40c924c8f76ec802ac83f0941043ccd617971e456a1f2ad63281e179131d7337-vimage-0-02-08-16543e95950ac3061e46ed2e342e557274a06ac95f7db4c45733105727e3e702-vimage-0-02-08-c5f250da6b8cdadb926239c20dccc6dbeb8297c2daf7bd302360bdeb8a1964c6-vimage-0-02-08-df0a6d296005d2f25a1f5e92376a16b7ae05c50d48375456cd0c6bdb7f179b7e-vimage-0-02-08-204df34876a192349339d63aebf0bc6bae60a7ee2a9f09982f8faad5c7cfe02e-vimage-0-02-08-25ac921ff24473b49372ff496c8f2afda7fb830f5ebf2ca250efc975146b8255-vimage-0-02-08-4e5f235ebdc6139b398108133abeeb826a4176d64821a484018ebe68975c9454-vimage-0-02-08-06edf18dd5a83f2cd5bc2afe31d638b7929cd472ec289508736483b6f26d845d-vimage-0-02-08-75a6689c3d612ef7f3f16a7e3387aefeb2b7f94ebbe83e3e0b56a31b1e94ecb3-vimage-0-02-08-2019b79ebed80b3d6662606d409ecf48e6dd943c5eb51f4bf6b239b1bafd20eb-vimage-0-02-08-75a6689c3d612ef7f3f16a7e3387aefeb2b7f94ebbe83e3e0b56a31b1e94ecb3-vimage-0-02-08-cfc7f5af9ca1f54471dcc8af67b665f621bf708a934137472e346023efb68040-vimage-0-02-08-2efaddbf1146d03fb0376692d00087445ae2cad91369741e3934639d7d87c150-vimage-0-02-08-93aea651472a980e01d1e754e6b93ec18ef3c462745f1f1929a9a2dec7ed3cb2-vimage-0-02-08-eea3c463ae531316b15682ae8ead92b8cb1d60907317e88dfb985f5f43e7b20d-vimage-0-02-08-61e2e16fbaac0326778ea5b758a17a71cee0215757b4a9c3cc0a7b6906f5abb0-vimage-0-02-08-eb3152553f8949fedd48f2998b7439449b92e4607250dc3a76f4183dc6cc63e5-vimage-0-02-08-a4ade5f4b28b45746556c6725074f2db1012e3fc6e8a97b8c4b62e87acd0e4f1-vimage-0-02-08-e11e2cfac3b48cc8fbf70293a20036fa3fbe1d2ab6e2b8bf42353dd73855dd33-vimage-0-02-08-ca77a29c3496de71adf5e088428fdba4609bd2e2dda354a4c97f2d0ed61d89a3-vimage-0-02-08-5889e3d485bc74860cb676e7d470fffc933185858d2ebe5eda2dd5db6d5f0d74-vimage-0-02-08-3b9d6ca4cdf5ac063cdd0f04f51ceaa61d8dda98199fad2b53aae8477d0b1a1c-vimage-0-02-08-4eb424c3b5a60b903e5115504b62fe8d011bf556ad8d9dbe0e03fd0d92942e1b-vimage-0-02-08-0a8107cab93d50216b515fbf73e0860b0ef58dd1339b18c3ffa2ddce14cddfc0-vimage-0-02-08-3ee5f1549ddc077dd1f8a412602b00592ae2093d4b0fd1dda5ab4fb1de1ff3ba-vimage-0-02-08-e501878c4db2f658df8b29aa414947b9bdbf7b70d083761438c5fdd6b4bbc2e5-vimage-0-02-08-b03f4e2a27ea9130c33986bc539dd761de2726af458d0394318b3560f1c34bbc-vimage-0-02-08-2426bfe97bfb97b68a2bbfa491ac68294dfc7136f50f2aa2b574d7687e50f272-vimage-0-02-08-0b9e6957c55a309afd525629d04c5cb725ce48365d518ee336a246322c51a6ab-vimage-0-02-08-0a8107cab93d50216b515fbf73e0860b0ef58dd1339b18c3ffa2ddce14cddfc0-vimage-0-02-08-b725bc11363337f2bf2306a10dc1c56861c975063b0c5899e178ae48a29a0f55-vimage-0-02-06-4964cb7290617cf3bc102ec46cf9b494f109273e1f671d64b7d1178c7d6c0402-v